Místní knihovna Radu?
Naposledy aktualizováno: 6.5.2020

Knihovník : K. Ausficírová

     Knihovna je umíst?na v budov? základní školy, ve druhém pat?e, vedle družiny. Knihovna umož?uje jak výpůj?ku knih, tak i možnost p?ístupu na internet.

     Knihovna disponuje jak svým knihovním fondem (trvale), tak i regionálním fondem (do?asn?). Regionální fond obsahuje soubory knih, které jsou novinkové a jsou knihovn? zapůj?eny na ur?itou dobu. Obsahuje jak novinky, tak i bestsellery. Regionální fond je aktualizován zhruba po roce.

     Knihovna používá AKS (automatický knihovní systém) Clavius Reks.

     Pov??ená Knihovna Petra Bezru?e v Opav? poskytuje místní obsluhované knihovn? v rámci regionálních funkcí soubor ?inností podporovaných dotací Moravskoslezského kraje. Mezi tyto ?innosti pat?í vytvá?ení a cirkulace vým?nných fondů, servis VT, metodika ?i školení knihovníků.